Karavan Kiralama Sözleşme

Karavan Kiralama Elektronik Sözleşme Örneği

Karavan Kiralama Sözleşmesi

KİRALAYAN : AKKaravan.Com Araç Kiralama Turizm Ticaret A.Ş (Karavancı olarak anılacaktır)

                        Flokart Towers | Adalet, Manas Blv. Yanyolu No:47, 35530 Bayraklı/İzmir Adresinde mukim.

KİRACI            :……………………………………………….(İşleten olarak anılacaktır)

KİRALANAN   :                         Plakalı Full donanımlı MOTOKARAVAN (Araç)

KİRA SÜRESİ  :  Kiralama Başlangıç yeri,tarih ve saati :

                                Kiralama Bitiş yeri, tarih ve saati       :

İşbu kira sözleşmesi taraflarca aşağıdaki hükümler çerçevesinde karşılıklı olarak tek tek okunup mutabık kalındıktan sonra imza altına alınmıştır.

I-GENEL KOŞULLAR :

  1. KARAVANCI mülkiyetinde bulunan araç; aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartı ile İŞLETEN e yukarıda bulunan “Kira Süresi” bölümünde belirlenen tarihler arasındaki süre için verilmiştir.

İŞLETEN bu sözleşmeyi imzalamakla, teslim aldığı aracı bu sözleşmede yazılı olan gün, saat ve yerde tam, eksiksiz ve sağlam olarak teslim edeceğini kabul etmiştir.

Araç teslim edilmeden önce İŞLETEN ile birlikte aracın kaportasının o anki durumu ile aracın içerisindeki tüm donanımın çalışır ve sağlam olduğunun tespiti yapılır. “İŞLETEN aracı teslim almış olduğu koşullarda teslim edeceğini kabul ve beyan etmiştir. Aksi durumda İŞLETEN,  KARAVANCI’nın almış olduğu depozitodan kesinti yapacağını kabul eder. İŞLETEN Depozito tutarını aşan kısmı ödemekle yükümlüdür.

  1. İŞLETEN aşağıdaki durumlarda aracın kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

a) İşbu sözleşmede belirtilen şahıs veya şahıslar dışında başka bir sürücü tarafından,

b) Ehliyetsiz veya ehliyet sınıfı yetersiz sürücü tarafından,

c) Alkollü veya her türlü uyuşturucu etkisi altındaki sürücüler tarafından,

            d) Ehliyeti son 1 yılda iptal edilmiş veya resmi makamlarca el konulmuş sürücü       

    tarafından,

e) Kimlik belgesinde ad, yaş, adres ve ehliyet bilgilerinde sahtelik bulunan sürücüler

    tarafından,

f) Aracı ve içerisindeki donanımı teknik koşullara uygun olarak kullanamayan 

    sürücüler tarafından.

  1. İŞLETEN aracın aşağıdaki şekillerde kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

             a) Gümrük yasaları, T.C. kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü   

eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,

             b) KARAVANCI ‘nın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya   

                 etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde, veya yüklenerek taşınmasında,         

c) Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun                                                

    olmayan yollarda,

d) Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde, her ne şekilde olursa

    olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında,(aracın yüklü hali sürücü ve yolcular

    dahil 3.500 kg.dır)

            e) Her ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu yada mal taşımada,

            f) KARAVANCI’nın yazılı muvafakati olmadıkça herhangi bir hayvan taşınmasında,

     4) Sözleşmenin düzenlendiği sırada İŞLETEN‘in 21 yaşını doldurmuş ve 75 yaşını   

         aşmamış en az 2 yıllık T.C. ehliyeti yada uluslararası ehliyetini göstermesi

         gerekmektedir.

     5) İŞLETEN aracı şehir içinde ve dışında güvenliği sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli 

         olarak park etmekle yükümlüdür.

     6) İŞLETEN aracı KARAVANCI’ya teslim anında araca ait resmi belgeleri (ruhsat ve

         plaka) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı

         ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle

         yükümlüdür.

     7) Aracın,herhangi bir olay nedeni ile İŞLETEN’in kusuru olsun veya olmasın yetkili  

          makamlarca müsadere veya el konulması halinde yapılacak her türlü girişime ilişkin

          harcamalar İŞLETEN’e aittir. Bu sürede geçecek günlerin kira bedeli İŞLETEN

          tarafından ödenir.

     8) Doğal kullanım sonucu aşınma ve eskime nedeni ile yapılacak tamirat ve yedek parça

         değiştirme masrafları KARAVANCI’ya aittir. Buna karşılık uygun olmayan bir

         kullanma veya donma nedeni ile ortaya çıkan hasar ve zararlar İŞLETEN’e aittir.

         KARAVANCI aracın işten kalma ücretini geçerli ücret tarifesi üzerinden İŞLETEN’den

         tahsil edecektir.

     9) İŞLETEN aracın lastik basınç kontrolünü, fren kontrolünü, yağ ve su kontrolünü günlük

         olarak yapacaktır.

   10) İŞLETEN aracı ve araçta bulunan ekipmanları düzgün ve dikkatli bir şekilde teknik kriterlere  

          uygun şekilde kullanacaktır.

   11) İŞLETEN pis su deposunu uygun yerlerde ve uygun koşullarda boşaltacaktır. Araca ve

         çevreye zarar vermeyecektir.

   12) Aşağıdaki haller sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmiş olup doğacak zararlardan

          İŞLETEN sorumludur.

            a) Aracın kilitsiz veya anahtar içinde olacak şekilde bırakılması,

            b) Araç anahtarının sürücünün hatası nedeni ile ele geçirilmesi,

c) Aracın ihmal sonucu kısmen veya tamamen suyun içine girmesi,

d) Araç lastiklerinin doğal aşınma dışında zarar görmesi,

e) Aracın su, yağ ve Akülerin şarj seviyesinin yetersiz kalmasına acil müdahalenin yapılmaması,

f) Araçtaki herhangi bir arızanın KARAVANCI ‘ ya zamanında bildirilmemesi,

g) Araç içinin ve içinde bulunan müştemilatın kaza hariç zarar görmesi,

      13) Aracın yakıt ücreti kiracıya aittir. İŞLETEN ¼ seviyesinde aldığı yakıt deposunu yine

              ¼ olarak teslim edecektir.

      14) Her türlü otopark ücretleri ve trafik cezaları İŞLETEN ‘e aittir.

      15) Otoyol, Köprü vb. geçiş ücretleri seyahat bitiminde Kiracı’dan talep edilir.

      16) Bir günlük kira 24 saatlik süredir.

      17) KARAVANCI bir sebep göstermek ve tazminat ödeme durumunda olmaksızın

            sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

      18) Her koşulda İŞLETEN sebebiyet verdiği kaza ve zararlar neticesinde KARAVANCI

            aleyhine açılabilecek davalarda, gerecek belge temini, tanıklık gibi yükümlülüklerini

            yerine getirecek, gerektiği taktirde KARAVANCI ‘nın üçüncü şahıslara karşı sahip

            olduğu tazminat haklarının takibinde vekalet vermek, dava ve rücu hakkını temlik

            etmek zorundadır.

       19) KARAVANCI’nın izni olmaksızın araç yurt dışına çıkarılamaz.

       20) İŞLETEN hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları ya da aracı ve içindeki donanım

             ve gereçleri devir ve temlik veya terhin edemez ve bunları KARAVANCI’ya zarar

             verecek biçimde kullanamaz.

       21) İŞLETEN araç içerisinde sigara içilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

II- SÖZLEŞME İMZALANMASI

Sözleşme seyahat tarihinden 30 gün önce mutlaka imzalanmalıdır. İŞLETEN sözleşme imzalamaya Nüfus cüzdan fotokopisi, sürücü belgesi fotokopisi, Kredi kartı fotokopisi ve adına düzenlenmiş herhangi bir fatura (elektrik, su, telefon)ile gelmelidir.

III- ARACIN TESLİMİ

1) İŞLETEN aracı teslim aldığı gibi teslim etmek zorundadır.

2) İŞLETEN aracı teslim aldığı gibi temizlenmiş olarak teslim eder. Aksi taktirde 200.-TL

    temizlik ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder.                                                                                  3) Kiralanan süreden daha erken sürede teslim İŞLETEN’e ücret iadesi hakkı doğurmaz.

4) Belirlenen yer dışında aracın teslimi KARAVANCI’nın izni, akaryakıt ve şoför gibi

     nakil ile ilgili giderlerin İŞLETEN tarafından karşılanması ile mümkündür.

5) Belirlenen gün ve zaman dışında aracın teslimi halinde saat başı 200.-TL ek ücret alınacaktır.

6) KARAVANCI haberdar edilerek onayı alınmadan belirlenen yer ve tarihte aracın teslim   

     edilmemesi halinde KARAVANCI ‘nın çalıntı araç ihbarı hakkını kullanacağını İŞLETEN

     kabul eder.

IV- ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1) Ön Rezervasyon sırasında İŞLETEN toplam kiralama bedelinin % 30’unu avans olarak öder.

2) Toplam kiralama bedelinden; bakiye kalan tutar ise; seyahat başlama tarihinde aracın teslimi   sırasında tahsil edilir. Seyahat başlangıç tarihinden 30 günden daha az bir süre varken İŞLETEN tarafından herhangi bir nedenle rezervasyon iptali halinde; daha önceden tahsil edilmiş bulunan kaparonun iadesi yapılmaz ve hak kaybolur. Seyahat başlangıç tarihine 10 gün ve daha az bir süre varken İŞLETEN kiralama bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ödenmemesi halinde; yargı ve avukatlık giderleri ve bunlara bağlı olarak oluşacak masraflar İŞLETEN tarafından ödenir.  

3)  İŞLETEN sözleşme imzalanması sırasında kiralama süresine göre en az 8.000.-TL depozito bırakır veya senet imzalar. Aracı teslim ederken sözleşme koşullarını ihlal eden bir husus yoksa ve seyahat tarihleri içerisinde bir trafik cezası olup olmadığı beklenerek depozito veya senet 30 gün sonra İŞLETEN’e  iade edilir.

Depozito olarak nakit veya imzalı senet alınır.

4) Senet iadesi yapıldıktan sonra gelebilecek Trafik cezaları KARAVANCI tarafından işletenden talep edilir. Ödenmemesi halinde yargı ve avukatlık giderleri ve bunlara bağlı oluşacak masraflar İŞLETEN tarafından ödenir.

V- SİGORTA

Karavancı tüm araçlarını “ Kasko Sigortası “ (1.000.-TL.muafiyetli) ve Kara yolları Trafik yasası uyarınca “ Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ” ile sigortalamıştır.

Herhangi bir kaza yada hasar durumunda İŞLETEN’in bu sigortalardan yararlanabilmesi

için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

  1. Kazanın olduğu yerin yetkili makamları ile birlikte (şehir sınırları içinde trafik polisi,

mahalli karakol, şehir dışında jandarma) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptının İŞLETEN tarafından alınması ve KARAVANCI yı derhal haberdar etmesi zorunludur.

Yaralanmasız olan küçük çaptaki hasarlarda güvenlik güçlerinin kaza yerine gelmemesi halinde TSRSB tarafından düzenlenmiş olan anlaşmalı tutanak ile zabıt düzenlenecektir.(gerekli tüm belgelerin fotokopileri de alınarak)

  1. İŞLETEN kaza halinde sürücüye ait alkol raporunu almakla yükümlüdür.

3)  Araçta meydana gelecek zararların Kasko sigortası tarafından kısmen veya tamamen    

            Karşılanmaması durumunda sigorta tarafından karşılanmayan zarardan kiracı      

      Sorumludur.

      4)      İŞLETEN 3.şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlardan Sigorta teminatları üzerinde  kalan meblağdan sorumludur.

5)   Sürücünün alkollü ve uyuşturucu etkisi altında olması nedeniyle veya ehliyetsiz olmasından  

Dolayı sebebiyet verdiği kazalarda sigortacının 3. şahıslara ödediği zararları rücu en

            Talep etmesi halinde İŞLETEN sigortacının talep ettiği tazminatı ödemekle yükümlüdür.

            KARAVANCI yukarıdaki nedenler ile sigortacıya tazminat ödemek zorunda kalır ise

            İŞLETEN’e rücu hakkını mahfuz tutar.

  1. Meydana gelen ölümlü kazalarda ölenin yakınları tarafından KARAVANCI   

muhatap alınarak açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının sonuçlarından 

            İŞLETEN sorumludur.

VI- YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMASI

KARAVANCI,   İŞLETEN’e öngörülemeyen bir nedenle araç veya alternatif araç veremediği

durumlarda sadece kira bedelini ve depozito tutarını ödemekle yükümlüdür.

Taahhüt edilen özellikleri içermeyen alternatif araç verilmesi durumunda oluşacak fiyat farkı

İŞLETEN’e iade edilir.

Kiralama süresi içinde İŞLETEN’in sebep olduğu durumlar dışında aracın hareketini ve kullanımını engelleyen mekanik arıza durumlarında aracın arızasını yaptırmakla İŞLETEN yükümlüdür. Ödenen tamir bedeli tutarını KARAVANCI   İŞLETEN’e ödeyecektir.

VII-YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşme nedeni ile İŞLETEN ile KARAVANCI arasındaki anlaşmazlıklarda İzmir

Mahkeme ve İcra daireleri yetkili olup, uyuşmazlıkların Türk hukukuna göre çözümleneceğini

taraflar kabul eder.

VIII- TEBLİGAT ADRESLERİ                     

İŞLETEN işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklar ile ilgili olarak kendisine tebliğ edilecek her türlü ihtar, dava dilekçesi, v.b. yazışmalar için geçerli son adresini KARAVANCI

ya yazılı olarak bildirmediği sürece sözleşmede yazılı olan adresin tebligat adresi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

İş bu sözleşme ve mütemmim cüz’leri (Araç Teslim Protokolü ve taahhütname) bir bütün teşkil etmekte olup başkaca sözleşme ile her türlü reklam,broşür veya sözlü beyan ve taahhütlerden öncelikli olarak uygulanır ve hüküm ifade eder.İş bu sözleşme 5 sahife ve 2 nüshadan oluşmaktadır.

              KİRALAYAN                                                            KİRACI -İŞLETEN

AKKaravan.Com Araç Kiralama Turizm

       Ticaret Anonim Şirketi

SÜRÜCÜ-İŞLETEN

Adı ve Soyadı     :

Ehliyet Tarih/No :

Cep Tel                :

İmza                     :

SÜRÜCÜ-İŞLETEN

Adı ve Soyadı      :

Ehliyet Tarih No  :

Cep Tel                :

İmza                     :